2022-05-05 tea Pac-Man vs. hamsy Samus - Kagaribi #7 - Pools Round 1