2022-12-18 aMSa Yoshi vs. Raikin Sheik - Scuffed World Tour - Winners Round 1
2022-12-18 Scuffed World Tour ██████████ vs. ██████████ Losers Round 1