2022-11-12 Fiction Sheik vs. KoDoRiN Marth - Saving Mr. Lombardi 3 - Grand Finals
2022-11-12 Saving Mr. Lombardi 3 ██████████ vs. ██████████ Grand Finals