2022-11-20 aMSa Yoshi vs. JFlex Sheik - Apex 2022 - Winners Round 2