2023-04-29 wario Pikachu vs. bonobono Yoshi - Kanto 2023 Spring - Winners Round 2
2023-04-29 Kanto 2023 Spring ██████████ vs. ██████████ Grand Finals
2022-08-13 Super Smash Con 2022 ██████████ vs. ██████████ Grand Finals