2018-03-10
Midwest Mayhem 11 Dabuz vs Zinoto ██████████ vs ██████████ Bo5 Grand Finals
Midwest Mayhem 11 MkLeo vs Zinoto ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Finals
Midwest Mayhem 11 CaptainZack vs Zinoto ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Semis
Midwest Mayhem 11 MkLeo vs Dabuz ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Finals
Midwest Mayhem 11 Sinnyboo242 vs Zinoto ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Quarters
Midwest Mayhem 11 S1-14 vs CaptainZack ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Quarters
Midwest Mayhem 11 Dabuz vs Zinoto ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Semis
Midwest Mayhem 11 MkLeo vs CaptainZack ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Semis
Midwest Mayhem 11 Sinnyboo242 vs Locus ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Top 8
Midwest Mayhem 11 S1-14 vs Griffith ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Top 8
Midwest Mayhem 11 Locus vs Sells ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 6
Midwest Mayhem 11 Glutonny vs S1-14 ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 6
Midwest Mayhem 11 Griffith vs Skorpio ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 6
Midwest Mayhem 11 CaptainZack vs Locus ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Midwest Mayhem 11 Glutonny vs Dabuz ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Midwest Mayhem 11 Zinoto vs Griffith ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Midwest Mayhem 11 Ned vs MkLeo ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Midwest Mayhem 11 Darkshad vs Glutonny ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 2
Midwest Mayhem 11 Dabuz vs EarlofM ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 2
Midwest Mayhem 11 MkLeo vs Ozone ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 2
Midwest Mayhem 11 Keis vs IxisNaugus ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Midwest Mayhem 11 Tyroy vs PowPow ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Midwest Mayhem 11 Sinnyboo242 vs S1-14 ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Midwest Mayhem 11 Glutonny vs Midnight (PA) ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Midwest Mayhem 11 Marcbri vs Ozone ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Midwest Mayhem 11 Choken vs Razor ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 quiK vs Jig ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Griffith vs Spencer (WI) ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Izaw vs Locus ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 EarlofM vs quiK ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Benson Obama vs Zinoto ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Comet vs Patrino ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Jimmy (IL) vs NameLess ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Ned vs SVP ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Locus vs Joe Barrels ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 MkLeo vs Archie ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Deathstroke vs Griffith ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 SAX vs CaptainZack ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 Ranger vs SNooFL ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Midwest Mayhem 11 MkLeo vs Bokchoyyy! ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools