(2022-05-15) Frenzy vs n0ne [Bo5] - Smash Summit 13 - Losers Round 2