(2017-10-03) Cafe vs Kiyoshi [Bo1] - Autumn Kanto Tournament - Pools