(2023-01-01) Shuton vs Prado - Kyojin Dojo - Winners Round 1