(2020-02-23) shizuku vs Tokachi [Bo1] - Kansai 2020 - Pools