(2022-08-28) Dark Wizzy vs Reflection [Bo3] - Shine 2022 - Pools Round 2