(2018-12-27) MorKs vs Ally [Bo3] - SmashLoft Weekly - Winners Round 4