(2021-06-27) MoG vs Polish [Bo5] - Pound 2021 Online - Winners Round 2