(2023-01-28) Atomsk vs Samantha (WI) - Joey's Birthday Bash 2 - Pools