(2020-11-22) wario vs Kurabba [Bo3] - Kanto 2020 - Grand Finals