(2021-06-27) MoG vs n0ne [Bo5] - Pound 2021 Online - Losers Round 6