(2020-02-23) shizuku vs Darkhorse [Bo1] - Kansai 2020 - Pools