(2021-01-31) fatnomen vs Frenzy [Bo3] - Valhalla Online - Pools