(2022-04-24) Ned vs Tilde (NY) [Bo5] - Pound 2022 - Pools Round 2