(2022-07-17) Dekar vs Davox22 [Bo3] - Phantom 2022 - Pools