(2022-07-10) umanz vs Koiko [Bo3] - Double Down 2022 - Pools