(2022-04-24) null vs Panko [Bo3] - Pound 2022 - Pools