(2018-12-27) Hermit vs Sham [Bo3] - SmashLoft Weekly - Winners Round 2