(2013-11-09) Plank vs Archangel [Bo3] - Pound V.5 - Losers Round 3