(2010-03-20) Kei vs Tatsuman [Bo1] - Kansai 2010 - Quarterfinals