(2017-03-26) Bolvelt vs Maso [Bo3] - Frozen Phoenix 2017 - Losers Round 1