(2009-08-23) Moyashi vs Buchimake Matsuri [Bo1] - Kanto 2009 - Third Placement