(2021-05-21) ycz6 vs Cleps [Bo3] - Netplay for Palestine - Pools