(2010-11-24) S (JPN) vs Hitoshio [Bo1] - Osaka U 2010 - Bracket