(2018-06-03) Bobby Frizz / Shinobi vs Mew2King / Mango [Bo3] - Smash'N'Splash 4 - Winners Round 1

Casters: 

HECK
ChellyToms