(2018-07-01) SchlimmShady vs Yogurt [Bo3] - Awakening IV - Pools

Casters: 

Frozen Light
Raisem