(2017-10-03) Take vs shizuku [Bo1] - Autumn Kanto Tournament - Losers Round 1