(2020-02-23) Moyashi vs shizuku [Bo1] - Kansai 2020 - Pools