2023-01-22 Kola Snake Roy vs. NaetorU Pichu - Genesis 9 - Pools Round 2