2022-08-13 Kurabba Yoshi vs. KeroKeroppi Pikachu Captain Falcon - Super Smash Con 2022 - Winners Round 1
2023-04-29 Kanto 2023 Spring ██████████ vs. ██████████ Grand Finals
2022-08-13 Super Smash Con 2022 ██████████ vs. ██████████ Grand Finals